Sverigedemokraterna i Orust

Sverigedemokraterna

bohuslan

 

Varmt välkommen till Sverigedemokraterna Orust.
Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i vårt
politiska arbete i kommunen.

 

Läs mer om Sverigedemokraternas valfrågor HÄR

10

 • Kommunstyrelsen på Orust beviljades inte ansvarsfrihet för 2014

  Av magnuslebeck den 26 maj, 2015
  0

  Att inte beviljas ansvarsfrihet tillsammans med den massiva kritiken som revisionen framförde och att ett till största delen enigt fullmäktige (endast en person yrkade avslag till revisorernas yrkande) valde att bifalla revisorernas kritik, borde resultera i någon form av ansvarstagande från avgående kommunstyrelse. I stället väljer man att sitta kvar och att inte ta sitt ansvar, med förklaringen att det varit ett val emellan. Valet har inte någonting att göra med detta och det finns enligt SKL inget lagrum för att valet skulle utgöra något skydd mot att ta sitt ansvar. Ansvar både moraliskt och etiskt. Jämförande med en bolagsstyrelse som inte beviljas ansvarsfrihet avgår ledamöterna omgående . Detta är kutym i affärsvärlden. Om en sittande kommunstyrelse själva kan välja hur man agerar i detta ärende så behöver vi inte ha detta förfarande med ansvarsfrihet eller ens ha några revisorer.Detta innebär också i förlängningen att man inom kommunalpolitiken i princip kan göra vad man vill utan att ställas till ansvar för sina handlingar. Detta är inte acceptabelt. Därför väljer Sverigedemokraterna på Orust att lämna nedanstående motion.

   

   

   

  Sverigedemokraterna20130411_cmyk_iverterad_vertikal-3 copy (4) 

  Motion om åtgärder med anledning av att kommunstyrelsen inte beviljats ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

   Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-07 att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

  Kommunfullmäktige är folkvalda, medan Kommunstyrelsen i sin tur är utsedd av kommunfullmäktige. Genom att inte bevilja Kommunstyrelsen ansvarsfrihet har kommunfullmäktige visat att den inte längre har förtroende för kommunstyrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.

  Vi i sverigedemokraterna anser därför att de som satt i kommunstyrelsen 2014 och fortfarande ingår i denna bör ta sitt ansvar och ställa sina platser till förfogande.

  Om ansvarsfrihet vägras får kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. § 25b besluta om skadeståndstalan ska väckas.

  Sverigedemokraterna Orust yrkar

  -Att kommunfullmäktige befriar de ledamöter som inte beviljades ansvarsfrihet och som ännu sitter kvar i kommunstyrelsen, från sina uppdrag.

  -Att kommunfullmäktige beslutar att skadeståndstalan väcks mot berörda ledamöter i kommunstyrelsen år 2014.

  Orust den 26 maj 2015

   

   

   

  Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna på Orust

 • Ny motion till fullmäktige.

  Av magnuslebeck den 4 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Orust gick till val på bland annat en ökad transparens och ett ökat inflytande för kommuninvånarna. Som ett led i detta har vi nu lämnat en motion som syftar till att göra det enklare för medborgarna att på kommunens hemsida följa alla motioner och medborgarförslag.

   

  Motion om ökad transparens gällande inlämnade motioner.

  Öka transparensen i Orust kommun -låt alla motioner bli tillgängliga för kommuninvånarna via ett register på kommunens hemsida.

  Vi har idag ett system där kommuninvånarna måste efterfråga varje lagd motion eller medborgarförslag för att kunna läsa dessa i sin helhet. Det är också möjligt att följa presentationen och hantering via Web-TV. Presentationen följer inte alltid motionstexten. Motionerna är inte lätt tillgängliga för medborgarna och att få en överblick är svårt. Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på kommunens hemsida ökar transparensen gentemot kommuninvånarna som är våra uppdragsgivare. Genom att tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle kommuninvånarna få en bättre överblick över Orust politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati.

  Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna Orust på;

   

  att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner skall göras tillgängliga på Orust kommuns hemsida, dels för att läsa, dels för nedladdning och att motionerna under mandatperioden hålls i ett uppdaterat register på hemsidan.

  För Sverigedemokraterna Orust

  Fredrik Stengafvel Gruppledare

 • Motioner i kommunfullmäktige

  Av magnuslebeck den 27 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har inlämnat två nya motioner till kommunfullmäktige gällande trafiksituationen på Färjevägen i Svanesund och en gällande kommunens stora underskott i Gästhamnsnäringen och brist på underhållsplan.

   

  Motion om sänkt hastighet på färjevägen.

   

   

  Färjevägen kantas av höga hastigheter och en ytterst osäker trafikmiljö. Miljö- och byggnadsförvaltningen har i sitt planutlåtande för Svanesund beskrivit Färjevägen, som en barriär, vilken delar orten. Många skolbarn är tvungna att korsa Färjevägen med sin mycket bekymmersamma trafikmiljö för att komma till Ängås skola.

  Hastigheten på Färjevägen är idag 50km/h genom hela samhället. Praxis vid och i närhet av skolor är en hastighet på 30km/h.

   

  Kommunen är suverän beslutsfattare vad gäller hastighetsbestämmelser inom tätbebyggt område på såväl statliga, privata som kommunala vägar.

   

  Sverigedemokraterna Orust yrkar:

  att Förvaltningsområde Samhällsbyggnad omedelbart begär in yttranden från berörda myndigheter och därefter genomför en hastighetssänkning på Färjevägen från 50km/h till 30km/h genom samhället förbi de 3 övergångsställen som finns på Färjevägen i Svanesund.

   

  Orust den 23 februari 2015

   Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna i Orust kommun

   

  Motion om att lägga ned, alternativt ombilda gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

   

  De flesta av våra gästhamnar visar år efter år ett inte obetydligt underskott och har inte en gång under den senaste 6-årsperioden visat ett nollresultat på investerat kapital. Flera har i nuläget också akuta investeringsbehov. Gästhamnarna Edshultshall och Stocken är 2 av de hamnar som inte visat något överskott på över 6 år. Dessa 2 gästhamnar har endast 10 båtplatser och det finns ett investeringsbehov på dem som kommer belasta kommunens ekonomi framöver.

   

  Orust kommun har en mycket ansträngd ekonomi och för att vår affärsdrivande hamnverksamhet ska kunna fungera och göra ett överskott är det bättre att satsa på kvalité än kvantitet vad gäller gästhamnar.

   

  Alternativet till att lägga ner dessa gästhamnar kan vara ett ombildande av gästhamnarna till fasta båtplatser. Det finns ett stort behov av fasta båtplatser och vi har över 1200 stycken kö-platser. 

   

  En affärsdrivande verksamhet som gästhamnarna bör bedrivas som ett företag. Det är bara att titta på Göteborgs stad där Grefab som är stadens bolag för just hamnar bedrivs med ett vinstkrav på sig. Därför bör det även tas fram ett avkastningskrav för hamnverksamheten i Orust kommun.

   

  Om hamnverksamheten ska fungera enligt ovan föreslaget är det även viktigt att få till en underhållsplan för verksamhetens inventarier, detta saknas idag men är nödvändigt att ha för att få en fungerande verksamhet. Ihop med avkastningskravet bör därför hamnverksamheten gå igenom underhållsbehovet och redovisa kostnaderna för detta på 10-års period.

   

   

  Sverigedemokraterna Orust yrkar:

  Att förvaltningsområde samhällsutveckling lägger ned gästhamnarna, alternativt ombildar gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

  Att förvaltningsområde samhällsutveckling sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten på Orust.

  Att Hamnverksamheten går igenom behovet av underhåll på sina inventarier samt tar fram en långsiktig kostnadskalkyl, för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde, samt byggnader.

   

  Orust den 23 februari 2015

   Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna i Orust kommun

   

 • Orust servar sämst

  Av magnuslebeck den 24 februari, 2015
  0

  Orust sämst

  Skall bli roligt att se vad det är för saker som kommunalrådet arbetar med i denna frågan.

 • SD Motion till fullmäktige på Orust

  Av magnuslebeck den 22 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna på Orust har lämnat in en motion om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från dagens 41 till 31 samt antalet ledamöter i kommunstyrelsen till från 13 till 9 detta innebär att antalet ledamöter och ersättare i KF och KS minskas med totalt 28 personer. Detta skulle innebära en inte obetydlig besparing för kommunens redan hårt ansträngda ekonomi. Nedan en rättelse angående besparingens storlek, införd i lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 21 februari.

   

  Besparing