Kommunstyrelsen på Orust beviljades inte ansvarsfrihet för 2014 | Sverigedemokraterna i Orust

Kommunstyrelsen på Orust beviljades inte ansvarsfrihet för 2014

Att inte beviljas ansvarsfrihet tillsammans med den massiva kritiken som revisionen framförde och att ett till största delen enigt fullmäktige (endast en person yrkade avslag till revisorernas yrkande) valde att bifalla revisorernas kritik, borde resultera i någon form av ansvarstagande från avgående kommunstyrelse. I stället väljer man att sitta kvar och att inte ta sitt ansvar, med förklaringen att det varit ett val emellan. Valet har inte någonting att göra med detta och det finns enligt SKL inget lagrum för att valet skulle utgöra något skydd mot att ta sitt ansvar. Ansvar både moraliskt och etiskt. Jämförande med en bolagsstyrelse som inte beviljas ansvarsfrihet avgår ledamöterna omgående . Detta är kutym i affärsvärlden. Om en sittande kommunstyrelse själva kan välja hur man agerar i detta ärende så behöver vi inte ha detta förfarande med ansvarsfrihet eller ens ha några revisorer.Detta innebär också i förlängningen att man inom kommunalpolitiken i princip kan göra vad man vill utan att ställas till ansvar för sina handlingar. Detta är inte acceptabelt. Därför väljer Sverigedemokraterna på Orust att lämna nedanstående motion.

 

 

 

Sverigedemokraterna20130411_cmyk_iverterad_vertikal-3 copy (4) 

Motion om åtgärder med anledning av att kommunstyrelsen inte beviljats ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

 Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-07 att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Kommunfullmäktige är folkvalda, medan Kommunstyrelsen i sin tur är utsedd av kommunfullmäktige. Genom att inte bevilja Kommunstyrelsen ansvarsfrihet har kommunfullmäktige visat att den inte längre har förtroende för kommunstyrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.

Vi i sverigedemokraterna anser därför att de som satt i kommunstyrelsen 2014 och fortfarande ingår i denna bör ta sitt ansvar och ställa sina platser till förfogande.

Om ansvarsfrihet vägras får kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. § 25b besluta om skadeståndstalan ska väckas.

Sverigedemokraterna Orust yrkar

-Att kommunfullmäktige befriar de ledamöter som inte beviljades ansvarsfrihet och som ännu sitter kvar i kommunstyrelsen, från sina uppdrag.

-Att kommunfullmäktige beslutar att skadeståndstalan väcks mot berörda ledamöter i kommunstyrelsen år 2014.

Orust den 26 maj 2015

 

 

 

Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna på Orust