Motioner i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Orust

Motioner i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna har inlämnat två nya motioner till kommunfullmäktige gällande trafiksituationen på Färjevägen i Svanesund och en gällande kommunens stora underskott i Gästhamnsnäringen och brist på underhållsplan.

 

Motion om sänkt hastighet på färjevägen.

 

 

Färjevägen kantas av höga hastigheter och en ytterst osäker trafikmiljö. Miljö- och byggnadsförvaltningen har i sitt planutlåtande för Svanesund beskrivit Färjevägen, som en barriär, vilken delar orten. Många skolbarn är tvungna att korsa Färjevägen med sin mycket bekymmersamma trafikmiljö för att komma till Ängås skola.

Hastigheten på Färjevägen är idag 50km/h genom hela samhället. Praxis vid och i närhet av skolor är en hastighet på 30km/h.

 

Kommunen är suverän beslutsfattare vad gäller hastighetsbestämmelser inom tätbebyggt område på såväl statliga, privata som kommunala vägar.

 

Sverigedemokraterna Orust yrkar:

att Förvaltningsområde Samhällsbyggnad omedelbart begär in yttranden från berörda myndigheter och därefter genomför en hastighetssänkning på Färjevägen från 50km/h till 30km/h genom samhället förbi de 3 övergångsställen som finns på Färjevägen i Svanesund.

 

Orust den 23 februari 2015

 Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna i Orust kommun

 

Motion om att lägga ned, alternativt ombilda gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

 

De flesta av våra gästhamnar visar år efter år ett inte obetydligt underskott och har inte en gång under den senaste 6-årsperioden visat ett nollresultat på investerat kapital. Flera har i nuläget också akuta investeringsbehov. Gästhamnarna Edshultshall och Stocken är 2 av de hamnar som inte visat något överskott på över 6 år. Dessa 2 gästhamnar har endast 10 båtplatser och det finns ett investeringsbehov på dem som kommer belasta kommunens ekonomi framöver.

 

Orust kommun har en mycket ansträngd ekonomi och för att vår affärsdrivande hamnverksamhet ska kunna fungera och göra ett överskott är det bättre att satsa på kvalité än kvantitet vad gäller gästhamnar.

 

Alternativet till att lägga ner dessa gästhamnar kan vara ett ombildande av gästhamnarna till fasta båtplatser. Det finns ett stort behov av fasta båtplatser och vi har över 1200 stycken kö-platser. 

 

En affärsdrivande verksamhet som gästhamnarna bör bedrivas som ett företag. Det är bara att titta på Göteborgs stad där Grefab som är stadens bolag för just hamnar bedrivs med ett vinstkrav på sig. Därför bör det även tas fram ett avkastningskrav för hamnverksamheten i Orust kommun.

 

Om hamnverksamheten ska fungera enligt ovan föreslaget är det även viktigt att få till en underhållsplan för verksamhetens inventarier, detta saknas idag men är nödvändigt att ha för att få en fungerande verksamhet. Ihop med avkastningskravet bör därför hamnverksamheten gå igenom underhållsbehovet och redovisa kostnaderna för detta på 10-års period.

 

 

Sverigedemokraterna Orust yrkar:

Att förvaltningsområde samhällsutveckling lägger ned gästhamnarna, alternativt ombildar gästhamnarna i Edshultshall och Stocken.

Att förvaltningsområde samhällsutveckling sätter ett rimligt avkastningskrav på hamnverksamheten på Orust.

Att Hamnverksamheten går igenom behovet av underhåll på sina inventarier samt tar fram en långsiktig kostnadskalkyl, för underhåll av bryggor, kajer, hamnområde, samt byggnader.

 

Orust den 23 februari 2015

 Fredrik Stengafvel för Sverigedemokraterna i Orust kommun